Potvrzuji, že je mi 18 a více let

ANO NE
HAMSIK WINERY S.R.O.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ
STAV K 1. 6. 2021


Čl. 1    POUŽITELNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1.    Společnost HAMSIK Winery s.r.o., IČO: 09514571, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 337417 (dále jen „HAMSIK Winery“) je exkluzivním distributorem tichých a šumivých vín, kávy, čaje a dalších potravinářských výrobků (dále jen „Zboží“).
1.2.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti HAMSIK Winery se řídí ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv (dále jen „Smlouvy“ nebo „Smlouva“) uzavřených mezi společností HAMSIK Winery a jejími níže definovanými zákazníky na prodej Zboží objednaného online přes webové rozhraní společnosti HAMSIK Winery na adrese https://www.hamsikwinery.cz/ (dále jen „Internetové stránky“).
1.3.    Na Internetových stránkách nabízí HAMSIK Winery Zboží spotřebitelům (dále jen „Zákazníci“ nebo v jednotném čísle „Zákazník“), kterým se rozumí každý člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
1.4.    Veškerá ujednání těchto VOP jsou součástí Smlouvy mezi společností HAMSIK Winery a Zákazníkem, na základě projevené vůle Zákazníka, který s nimi vyslovil svůj souhlas, zejména zakliknutím políčka [„Seznámil/a jsem se a akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti HAMSIK Winery s.r.o. v platném znění.“].

Čl. 2    SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
2.1.    Během procesu online objednávky je Zákazník seznámen se všemi relevantními informacemi, které příslušné právní předpisy požadují, aby byly Zákazníkovi v postavení spotřebitele sděleny.

Čl. 3    INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH
3.1.    Vzhledem k tomu, že na Internetových stránkách je nabízeno i Zboží, kterým jsou alkoholické nápoje, HAMSIK Winery ověřuje věk Zákazníka požadavkem na dosažení jeho plnoletosti, a to zakliknutím políčka [„Potvrzuji, že jsem starší 18 let“].
3.2.    Informace o Zboží, včetně jeho cen, hlavních vlastností a minimálního odběru jsou uvedeny u každého jednotlivého Zboží v katalogu na Internetových stránkách.
3.3.    Veškerá prezentace Zboží umístěná v katalogu na Internetových stránkách je informativního charakteru a HAMSIK Winery nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně nákupu nabízeného Zboží.
3.4.    Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Internetových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy se Zákazníkem za individuálně dohodnutých podmínek.
3.5.    Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené na Internetových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.6.    Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se HAMSIK Winery se Zákazníkem v konkrétním případě jinak.

Čl. 4    REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
4.1.    Pokud bude na Internetových stránkách dostupná služba „Registrace Zákazníka“, může si Zákazník vytvořit svůj zákaznický účet u HAMSIK Winery, ze kterého pak může provádět objednávání Zboží (dále jen „Zákaznický účet“). Zákazník je oprávněn objednávat Zboží i bez registrace.
4.2.    Pro vytvoření Zákaznického účtu musí Zákazník vyplnit údaje požadované na Internetových stránkách a potvrdit zakliknutím příslušného tlačítka [„Seznámil/a jsem se se Zásadami společnosti HAMSIK Winery s.r.o. na ochranu osobních údajů v platném znění.“] a příslušného tlačítka [„Seznámil/a jsem se se Sdělením před uzavřením smlouvy se společností HAMSIK Winery s.r.o. v platném znění“]. Na jejich základě bude na
e-mailovou adresu Zákazníka, kterou při registraci uvedl, odeslán e-mail s potvrzujícím aktivačním odkazem na Zákaznický účet.
4.3.    Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na prodej alkoholických nápojů je Zákazník zeuména povinen správně uvést své datum narození. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou ze strany HAMSIK Winery považovány za správné.
4.4.    Zákazník bere na vědomí, že služba „Registrace Zákazníka“ a Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení HAMSIK Winery, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Čl. 5    POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY
5.1.    Výběr Zboží
5.2.    Pro zahájení výběru Zboží musí Zákazník potvrdit zakliknutím příslušného tlačítka, že se [„Seznámil se Sdělením před uzavřením smlouvy se společností HAMSIK Winery s.r.o.“].
5.3.    Zákazník vybírá jednotlivé Zboží zakliknutím příslušného tlačítka na Internetových stránkách.
5.4.    Výběr způsobu doručení Zboží
5.5.    osobním odběrem ve skladu HAMSIK Winery na adrese: Eastgate Park Prague, K Hrušovu 292/4, 102 00 Praha 10; nebo
5.6.    prostřednictvím kurýrní služby MESSENGER - https://www.messenger.cz/; nebo
5.7.    dopravou prostřednictvím HAMSIK Winery s.r.o.
5.8.    Doručení Zboží je zpoplatněno. Ceny jednotlivých typů doručení jsou uvedeny na Internetových stránkách a dále u každé objednávky při výběru způsobu dopravy.
5.9.    Závazná objednávka Zákazníka
5.10.    Prostřednictvím odeslání objednávky může Zákazník učinit závaznou nabídku koupě vybraného Zboží za cenu uvedenou na Internetových stránkách, a to buď prostřednictvím Zákaznického účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
5.11.    Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole, Zákazník si vybral způsob doručení a Zákazník souhlasil s těmito VOP odkliknutím tlačítka u prohlášení [„Seznámil/a jsem se a akceptuji Všeobecné obchodní podmínky společnosti HAMSIK Winery s r.o.“].
5.12.    Objednávka je odeslána kliknutím příslušného tlačítka [„Dokončit objednávku“] a proces objednávky je tím ukončen.
5.13.    Po kliknutí na tlačítko [„Dokončit objednávku“] obdrží Zákazník e-mailem automatické potvrzení objednávky od společnosti HAMSIK Winery s informacemi o dodání Zboží dle způsobu doručení, který si Zákazník zvolil.
5.14.    Objednávky učiněné na Internetových stránkách mohou být přijímány 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
5.15.    Uzavření Smlouvy
5.16.    HAMSIK Winery je oprávněna objednávku odmítnout v případě, že Zákazník nesplnil veškeré požadavky pro uzavření smlouvy v souladu s postupem uzavření smlouvy na Internetových stránkách nebo v případě, že v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem nebylo dostupné objednané Zboží. HAMSIK Winery odešle Zákazníkovi odmítnutí objednávky bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.
5.17.    Není-li objednávka společností HAMSIK Winery odmítnuta, potvrdí HAMSIK Winery Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, že objednávku obdržel, a zároveň mu odešle e-mailem na registrovanou emailovou adresu Zákazníka pro-forma fakturu za objednané Zboží obsahující cenu objednaného Zboží a veškeré náklady spojené s balením a dodáním Zboží.
5.18.    Smlouva mezi HAMSIK Winery a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník uhradí ve lhůtě splatnosti celou částku za Zboží na základě vystavené pro-forma faktury v souladu s tam uvedenými fakturačními údaji.
5.19.    Na základě smlouvy uzavřené dle předchozího odstavce se HAMSIK Winery zavazuje předat Zákazníkovi zakoupené Zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke Zboží.
5.20.    Pokud není Smlouva uzavřena nejpozději 10 pracovních dní po potvrzení přijetí objednávky ze strany HAMSIK Winery ve smyslu odst. 5.5.2. výše, není žádná ze stran objednávkou Zákazníka nadále jakkoliv vázána.

Čl. 6    DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.    Dodání Zboží probíhá odesláním na dodací adresu v České republice, kterou Zákazník uvedl (místo předání) nebo osobním převzetím Zboží Zákazníkem v provozovně HAMSIK Winery uvedené na Internetových stránkách, popř. v potvrzení převzetí objednávky.
6.2.    Obvyklá lhůta pro odeslání Zboží či předání Zboží zákazníkovi v provozovně HAMSIK Winery činí 7 pracovních dníh ode dne uzavření Smlouvy, není-li na Internetových stránkách u určitého Zboží uvedena delší dodací lhůta.
6.3.    Vlastnické právo k zakoupenému Zboží, stejně jako nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného Zboží, přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží, za podmínky úplného zaplacení ceny Zboží. Pokud měl Zákazník Zboží od doručovatele převzít, ale nepřevzal jej, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného Zboží na Zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno Zbožím převzít, resp. jím disponovat.
6.4.    Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí dodaného Zboží zkontrolovat stav Zboží, zejména neporušenost obalů. Zjevné škody způsobené při přepravě si Zákazník musí při převzetí Zboží nechat potvrdit přepravcem, jinak se k nim nepřihlíží. Zákonná práva a povinnosti Zákazníka nejsou tímto dotčena.
6.5.    Zákazník je povinen převzetí Zboží potvrdit HAMSIK Winery podpisem dodacího listu. Spolu s dodacím listem bude Zákazníkovi předána i faktura za dodané Zboží s náležitostmi řádného daňového dokladu.
6.6.    V případě, že je předmětem dodávky Zboží obsahující alkohol, je HAMSIK Winery, popř. přepravce, oprávněn vyžádat si od Zákazníka, resp. osoby přebírající Zboží jeho jménem, předložení dokladu totožnosti prokazujícího dosažení věku 18 let. Pokud nebude takový doklad předložen nebo bude zjištěno, že Zákazník, resp. přebírající osoba, nedovršili věku 18 let, nebude předáno Zboží obsahující alkohol. Zákazník v takovém případě uhradí HAMSIK Winery veškeré náklady spojené s náhradním dodáním Zboží.

Čl. 7    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1.    Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy uzavřené na základě procesu online objednávky bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne
a)    převzetí Zboží, je-li předmětem Smlouvy jedna dodávka Zboží vcelku; nebo
b)    převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy dodávka několika druhů Zboží dodávaných po částech.
7.2.    Odstoupení musí být doručeno na adresu HAMSIK Winery uvedenou v těchto VOP, popř. lze využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přístupný na Internetových stránkách.
7.3.    V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zaslat HAMSIK Winery zpět Zboží, které od HAMSIK Winery získal na základě Smlouvy, od které odstoupil, a sice nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy.
7.4.    Využije-li Zákazník právo odstoupit od Smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle HAMSIK Winery oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
7.5.    V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen Zboží zaslat zpět nebo vrátit HAMSIK Winery kompletní, čisté, nepoškozené, neotevřené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Náklady na zpětné zaslání Zboží nese v celé výši Zákazník.
7.6.    HAMSIK Winery si vzhledem k povaze některého Zboží vyhrazuje právo neuznat odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka, pokud mu bylo dodáno Zboží v uzavřeném obalu, ale Zákazník jej z obalu vyňal, a z hygienických důvodů není možné takové Zboží znovu upotřebit či vůbec vrátit.
7.7.    V případě odstoupení od Smlouvy odpovídá Zákazník HAMSIK Winery za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného Zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží.
7.8.    V případě řádného odstoupení od Smlouvy je HAMSIK Winery povinna Zákazníkovi vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně ceny za přepravu Zboží k Zákazníkovi, které HAMSIK Winery přijala od Zákazníka na základě Smlouvy, od které bylo odstoupeno, a to nejpozději 14 dní po doručení odstoupení od Smlouvy společnosti HAMSIK Winery.
7.9.    HAMSIK Winery není povinna Zákazníkovi vrátit peněžní prostředky přijaté na základě Smlouvy, od níž bylo odstoupeno, dříve, než Zákazník HAMSIK Winery vrátí předmětné Zboží.
7.10.    HAMSIK Winery je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží a v případě, že dodavatel, výrobce či dovozce Zboží přerušil výrobu či dovoz Zboží. O odstoupení od Smlouvy informuje HAMSIK Winery Zákazníka bez zbytečného odkladu prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí Zákazníkovi ve lhůtě 14 dnů veškeré peněžní prostředky obdržené od Zákazníka na základě Smlouvy, od které bylo odstoupeno, a to stejným způsobem, jakým tyto prostředky přijal.

Čl. 8    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1.    Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
8.1.1.    HAMSIK Winery odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména HAMSIK Winery odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
a)    má Zboží vlastnosti, které byly ujednány,
b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.1.2.    Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v předchozím odstavci 8.1.1, může Zákazník:
a)    požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo
b)    není-li možné dodání nového Zboží, může Zákazník od Smlouvy odstoupit,
8.1.3.    Pokud má Zboží odstranitelnou vadu, ale Zákazník jej nemůže řádně užívat pro výskyt většího počtu vad, má Zákazník právo na:
a)    dodání nového Zboží, nebo
b)    odstoupení od Smlouvy.
8.1.4.    K uplatnění vad (dále jen „Reklamace“) slouží reklamační list, který je dostupný online na Internetových stránkách (dále jen „Reklamační list“) a který je Zákazník povinen doručit HAMSIK Winery. V Reklamačním listu Zákazník označí, kterou volbu ve smyslu odst. 8.1.3. výše učinil.
8.2.    Veškeré Reklamace budou posouzeny a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného Zboží společností HAMSIK Winery. V případě oprávněné reklamace ve smyslu odst. 8.1.3. a) výše bude bezodkladně po uplynutí výše uvedené lhůty dodáno Zákazníkovi nové Zboží na náklady HAMSIK Winery. V případě oprávněného odstoupení Zákazníka od Smlouvy ve smyslu odst. 8.3.1. b) výše se postupuje analogicky dle Čl. 7 těchto VOP.

Čl. 9    ŘEŠENÍ SPORŮ
9.1.    V případě, že dojde mezi HAMSIK Winery a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
9.2.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.3.    Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Čl. 10    DORUČOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY
10.1.    Smluvní strany jsou oprávněny veškerou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
10.2.    HAMSIK Winery doručuje Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Zákaznickém účtu nebo v objednávce. Adresa pro doručování elektronické pošty HAMSIK Winery: dobryden@hamsikwinery.cz.

Čl. 11    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.    Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené s HAMSIK WINERY platí výhradně české právo, zejména Občanský zákoník v platném znění.
11.2.    Tyto VOP jsou k dispozici na adrese sídla HAMSIK Winery a elektronicky na Internetových stránkách.
11.3.    Zákazník souhlasí s tím, že znění těchto VOP může HAMSIK Winery v souladu s ustanovením § 1752 ObčZ jednostranně měnit či doplňovat. Změna VOP dle předchozí věty bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním nového znění VOP elektronicky na Internetových stránkách.
11.4.    Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahují-li tyto VOP mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Neúčinné, neplatné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno úpravou, která odpovídá hospodářskému účelu těchto VOP. Totéž platí i v případě mezer těchto VOP.
11.5.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 6. 2021.
 
Kompletní portfolio HAMSIK WINERY koupíte online v NAŠEM ESHOPU
a vybrané produkty na ivetafabesova.cz/eshop a na alkohol.cz.